Search

De Gavelander: een samenwerkingsschool

Het ontstaan van SWS de Gavelander

In januari 2012 kreeg de stuurgroep van het bestuur van Westerwijs en van het bestuur van Penta Primair de opdracht om, op basis van het plan van aanpak, een onderzoek in te stellen naar een mogelijke scholenfusie tussen de openbare basisschool De Gavehoek en de christelijke basisschool De Oleander In Oostwold. Vanaf het begin was duidelijk dat het samenwerkingsproces in Oostwold een goede basis had. Het gegeven dat beide scholen reeds in één gebouw (De Gaveborg) gehuisvest zijn droeg daar veel aan bij. Ouders, leerkrachten en zeker de leerlingen waren al naar elkaar toe gegroeid. Hiermee lag er een goed fundament voor het vormen van een samenwerkingsschool om daarmee een goede voorziening voor basisonderwijs in Oostwold te creëren en te behouden.

Er is vertrouwen in elkaar en in de samenwerking. Vooral ook vanwege het besef dat een fusie van beide scholen een goede zaak is voor het ontwikkelingsperspectief voor het onderwijs in Oostwold en omgeving.

Hoewel de geledingen elkaar ondertussen hebben gevonden in het realiseren van de samenwerkingsschool De Gavelander in Oostwold, zal het de komende jaren een bijzonder punt van aandacht blijven bij de implementatie van de samenwerkingsschool. Een bijzondere taak daarbij is weggelegd voor de directeur en het bestuur van de school. De samenwerkingsschool De Gavelander is ondergebracht bij Stichting Westerwijs.

De uitgangspunten van onze samenwerkingsschool

  • Vanuit het openbaar onderwijs is er principiële gelijkwaardigheid van en respect voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerlingen en personeelsleden.

  • Voor het christelijk onderwijs is de bijbel de belangrijkste inspiratiebron voor het omgaan met elkaar, de medemens en de omringende wereld. Daarbij wordt alle ruimte gegeven aan iedereen met respect voor ieders inbreng.

  • De samenwerkingsschool biedt beide uitgangspunten en is daardoor algemeen toegankelijk.

  • De samenwerkingsschool baseert haar activiteiten op waarden en normen die voortkomen uit het christendom en andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbinding aan te brengen tussen verleden, heden en toekomst van het basisonderwijs in Oostwold.

  • De gelijkwaardigheid en het respect komt tot uiting in de omgang met elkaar, het pedagogisch handelen van leerkrachten en het onderwijskundig programma van de school.

  • Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen; het uit zich door het omgaan met elkaar, het pedagogisch handelen en het onderwijs.

  • Op de Gavelander wordt les gegeven door personeel, dat de uitgangspunten van de samenwerkingsschool onderschrijft en uitdraagt. Van nieuw te benoemen personeel wordt dit ook geëist.

  • Inspraak en betrokkenheid van ouders wordt serieus genomen via de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad.

  • Kernwaarden zijn: respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid.

  • Om deze kernwaarden goed in praktijk te kunnen laten brengen zijn nodig: herkenbaarheid en draagvlak.

Hoe geven wij dit vorm in de praktijk?

In onze school willen wij onze leerlingen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (o.a. de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op de reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dit geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst. 

Op onze samenwerkingsschool worden LEVO-lessen gegeven middels de methode Trefwoord.  Trefwoord werkt aan de hand van 3-wekelijkse pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis.

De inhoud wordt aan onze leerlingen via het digitale schoolbord, een poster, of de dagelijkse kalenderplaten aangeboden. Deze beelden zijn het vertrekpunt voor het verkennen van een aspect van het thema. Dit dagelijks ritueel begint dus met een tekening, foto of rebus, dat bijvoorbeeld aanzet tot een gesprek of vragen oproept.
De verdiepende stof wordt door de eigen leerkracht gepresenteerd en komt uit verschillende bronnen (Bijbel, sprookjes, fabels) maar ook uit eigen bronnen, zoals liedjes, gedichten, ervaringsverhalen. En daarbij worden gevarieerde, ook coöperatieve, werkvormen gebruikt (kringactiviteiten, interviews, zoekopdrachten, enzovoort).

ID commissie

De identiteitscommissie  bewaakt  de identiteit van de school als samenwerkingsschool. In deze commissie zitten 2 ouders, de directeur en een teamlid. Zij bewaken de identiteit qua voortgang en evaluatie met betrekking tot de werkwijze in de groepen en de planning van activiteiten op dit terrein ( kerstviering, paasviering, etc.). De ID commissie heeft een adviserende rol.